Kategorie

Kontakt

ARTA GRAŻYNA ZALEWSKA
ul. Ogórkowa 59A
04-998 WARSZAWA
 tel. kom.48 607 826 722
e-mail: artasalon@gmail.com 

REGULAMIN 2014

REGULAMIN i WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY25 GRUDNIA 2014 R.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ARTAITALIA

www.artaitalia.pl

 

Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego ARTAITALIA sprzedaży Towarów Kupującym

 

DEFINICJA POJĘĆ

§ 1.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a)    Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Grażyna Zalewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ART AUTLET Grażyna Zalewska, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, mającą siedzibę w Warszawie, przy ul. Płowieckiej 44, 05-501 Warszawa, posługująca się numerem NIP: 113-228-81-51 i REGON: 015407454, tel. +48  22 812 18 23,  adres e-mail: artasalon@gmail.com;

b)    Sklepie internetowym (Sklepie) – należy przez to rozumieć serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem elektronicznym www.artaitalia.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedawcy;

c)    Użytkowniku -należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcę, którzy posiadają zdolność do czynności prawnych oraz korzystają ze strony internetowej Sklepu;

d)    Kupującym – należy przez to rozumieć Użytkownika, który zawarł ze Sprzedającym Umowę sprzedaży;

e)    Konsumencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego

f)     Regulaminie – należy przez to   rozumieć niniejszy Regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), dostępny na stronie internetowej Sklepu;

g)    Towarze - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego (pojęcie to na gruncie Regulaminu obejmuje również akcesoria i komponenty, w tym oprogramowanie dostarczane Kupującemu wraz z Towarem);

h)   Zamówienie – deklaracja woli zakupu Towaru uzewnętrzniona przez Użytkownika poprzez wypełnienie dostępnego na stronie internetowej Sklepu formularza w sposób umożliwiający Sprzedawcy identyfikację Użytkownika, Towar stanowiący przedmiot Umowy sprzedaży, miejsce jego dostawy oraz sposób i czas płatności ceny za Towar;

i)     Umowie sprzedaży (Umowie) – należy przez to rozumieć Umowę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawieraną na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, w tym również Umowę w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827, z późn. zm.). 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.

 1. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu, stanowiącego integralną część Umowy sprzedaży. Użytkownik, przed złożeniem zamówienia, zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Sprzedawcy www.artaitalia.pl.
 2. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia składa jednocześnie – poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w trakcie procesu składania zamówienia - oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie postanowienia w nim zawarte.    
 3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli, sprzętu oświetleniowego oraz innych artykułów użytku domowego.
 4. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają wszelkie należne podatki i opłaty.
 5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Zdjęcia oraz opisy Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są wyłącznie materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi zapoznanie się z nimi. 

 

SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

§ 3.

 1. Użytkownik składa zamówienie po dokonaniu wyboru jednego lub kilku Towarów oferowanych na stronie internetowej Sklepu :

a)    poprzez prawidłowe wypełnienie wysłanie elektronicznego formularza Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu,

b)    wysłanie wiadomości e-mail na dostępny na stronie internetowej Sklepu adres poczty elektronicznej

c)    dzwoniąc na dostępne na stronie internetowej Sklepu (w zakładce „Kontakt”) przeznaczone do składania zamówień numery telefonów.

 1. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu Zamówienia, w wiadomości e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej zostaną zamieszczone lub przekazane wszystkie dane niezbędne do jego realizacji, w tym w szczególności pozwalające na prawidłową identyfikację Użytkownika (numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej) oraz szczegółowy opis zamówionego Towaru.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wskazania informacji niezbędnych do przyjęcia do Zamówienia do realizacji.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia złożenia Zamówienia. Brak możliwości potwierdzenia złożenia Zamówienia oznacza, iż Zamówienie to nie może zostać przyjęte do realizacji.
 4. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego Zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do jego rzetelności. Możliwość anulowania Zamówienia nie dotyczy przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone przez podmiot mający status Konsumenta. W takiej sytuacji Sprzedawca nawiąże kontakt z Użytkownikiem będącym Konsumentem, wykorzystując wskazane przez niego w formularzu  Zamówienia (adres e-mail, numer telefonu) dane kontaktowe w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących informacji podanych w Zamówieniu. W przypadku nieusunięcia wątpliwości w zakresie informacji  i danych wskazanych w formularzu Zamówienia, wiadomości e-mail lub w trakcie składania zamówienia przez telefon przez Użytkownika mającego status Konsumenta Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
  1. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Użytkownika o tej okoliczności proponując inny termin realizacji Zamówienia. Użytkownik jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji Zamówienia.
  2. W przypadku braku dostępności Towaru na rynku Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Użytkownika o tej okoliczności. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku możliwości realizacji Zamówienia.
   1. W przypadku, gdy Użytkownik posiada status Konsumenta postanowień ust. 6 i 7 nie stosuje się. W przypadku takim, jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować Zamówienia z tego powodu, że Towar (zamówiona jego ilość) nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od potwierdzenia Zamówienia, zawiadomić o tym Konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. W takiej sytuacji umowa pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą uważana jest za niezawartą.
 5. W przypadku złożenia Zamówienia spełniającego wszystkie wymagania o których mowa wyżej oraz niezaistnienia okoliczności opisanych w ust. 6 oraz 7 Sprzedawca niezwłocznie telefonicznie lub wysyłając wiadomość na wskazany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzi fakt przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 6. 10.  Korygowanie lub anulowanie zamówienia jest możliwe tylko w przypadku   jeżeli zamówienie nie zostało jeszcze zlecone przez Sprzedawcę do realizacji.  Korektę lub anulowani zamówienia można dokonać przesyłając stosowne  oświadczenie na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: artasalon@gmail.com.
 7. 11.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia.

 

CENY

§ 4.

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich. Wszystkie ceny są cenami brutto i obejmują wszelkie należne podatki i opłaty w stawkach obowiązujących w chwili składania Zamówienia.
 2. Koszty dostawy ustalane są indywidualnie. O kosztach dostawy Kupujący jest informowany przez Sprzedawcę przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia. Warunkiem przystąpienia Sprzedawcy do realizacji Zamówienia jest akceptacja przez Kupującego wszystkich kosztów Zamówienia (cena Towaru oraz koszty jego transportu do wskazanego przez Kupującego miejsca).
 3. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zlecenia do realizacji w sposób ustalony z Kupującym.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te będą obowiązywały od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Sklepu i będą miały zastosowanie do Zamówień złożonych po ich wprowadzeniu.

PŁATNOŚCI

§ 5.

Użytkownik ma do wyboru następujące formy zapłaty za Towar:

 1. przelew - wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta;
 2. za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru;
 3. w inny sposób, jeżeli jest on przewidziany na stronie internetowej Sklepu.

 

WYSYŁKA TOWARU

§ 6.

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy wysyłkowej lub kurierskiej lub udostępnia towar do odbioru w swojej siedzibie.
 2. O kosztach dostawy Kupujący jest informowany przez Sprzedawcę przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia.
 3. Warunkiem przystąpienia Sprzedawcy do realizacji Zamówienia jest akceptacja przez Kupującego wszystkich kosztów Zamówienia (cena Towaru oraz koszty jego transportu do wskazanego przez Kupującego miejsca).

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZASADY ZWROTU TOWARU

§ 7.

 1. Kupujący posiadający status Konsumenta może zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta  w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Jednakże Kupujący, który wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sklep to nie jest uprawniony do zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów.
 3. Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 4. Powyższy termin liczy się od dnia odbioru zamówionego Towaru.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 6. Odstąpienie od Umowy wymaga oświadczenia Kupującego złożonego na piśmie, wysłanego na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: artasalon@gmail.com lub listem poleconym na adres jego siedziby: ul. Płowiecka 44, 05-501 Warszawa.
 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
 8. Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, które zostało złożone drogą elektroniczną.
 9. Kupujący, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez niego niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do przesyłki zawierającej zwracany Towar Kupujący zobowiązany jest dołączyć kopię otrzymanej od Sprzedawcy faktury VAT oraz kartę gwarancyjną jeżeli była dołączona do zwracanego Towaru. W celu umożliwienia dalszej odsprzedaży Kupujący zobowiązany jest zwrócić Towar w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu. Zwracany Towar nie może nosić śladów montażu, zużycia i korzystania z niego. Przesyłka zawierająca zwracany Towar musi zawierać wszystkie dodatkowe elementy wyposażenia, które były dostarczone wraz z Towarem.

10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub otrzymania dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedawca zaproponował osobisty odbiór Towaru.

13. Przed odesłaniem Towaru Kupujący za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie ustali ze Sprzedawcą wszelkie okoliczności związane ze zwrotem.

14. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

d)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

e)    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy,

f)     o której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu od odstąpienia od umowy,

g)    w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

h)   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło sięga wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu od odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa od odstąpienia od umowy.

15. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy przez Kupującego będącego Konsumentem Umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostało złożone zanim Sprzedawca przyjął ofertę Kupującego, oferta przestaje wiązać.

16. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa wyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarcza w ramach i na potrzeby tej działalności.

17. W przypadku Kupujących nie posiadających statusu Konsumenta zasady i terminy dotyczące odstąpienia od Umowy jak również zwrotu zamówionych Towarów regulują przepisy Kodeksu cywilnego, o ile co innego nie wynika z Regulaminu.

18. Przed odesłaniem Towaru Kupujący za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie ustali ze Sprzedawcą wszelkie okoliczności związane ze zwrotem.

REKLAMACJE

§ 8.

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili.
 3. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości Towaru domniemywa się, że jest on zgodny z Umową, jeżeli odpowiada podanemu przez Sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej Kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Kupującego przy zawarciu Umowy, chyba że Sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru.
 4. W przypadkach nieobjętych ust. 3 domniemywa się, że Towar jest zgodny z Umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju Towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy Towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach Sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela. W szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu Towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości Towaru, w tym także terminu, w jakim Towar ma je zachować.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 6. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7.  Kupujący nie mający statusu Konsumenta składa reklamacje w formie pisemnej w terminie 7 dni kalendarzowych, liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić zgodnie z Umową dostarczenie zamówionych Towarów przesyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: artasalon@gmail.com lub listem poleconym na adres jego siedziby: ul. Płowiecka 44, 05-501 Warszawa.
 8. Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie zawartości przesyłki zawierającej zamówiony Towar w momencie jej odbioru. Wszelkie ewentualne uszkodzenia zewnętrzne należy niezwłocznie zgłosić osobom dostarczającym Towar i powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).
 9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 powinno w szczególności określać przyczynę złożenia reklamacji, tj. dokładny opis problemu, który Kupujący zgłasza, numer Zamówienia lub numer otrzymanej faktury VAT (faktury Pro Forma), których zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Kupującym tj. adres poczty elektronicznej, numer telefonu, ewentualnie adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż wskazany w Zamówieniu jako miejsce dostarczenia zamówionego Towaru. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Kupującym przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.

10. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie odbioru Towaru i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie.

11. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 6 miesięcy od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

 1. 12.  Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę sprzedanego Towaru przedawnia się z upływem miesiąca , licząc od dnia stwierdzenia wady.

13. Sprzedawca rozpatruje wyłącznie pisemne reklamacje w terminie 14 dni roboczych liczonym od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 7.

14. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień urządzenia, z którego Kupujący przesłał formularz zamówienia (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być samoistną podstawą do złożenia reklamacji oraz zwrotu zamówionego Towaru.  

15. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony Towarów Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar na adres wskazany przez  Sprzedawcę. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu, na wskazany przez niego rachunek bankowy uiszczoną cenę.

16. W kwestiach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie mają zapisy Regulaminu dotyczące odstąpienia od Umowy sprzedaży.

REKLAMACJE SKŁADANE PRZEZ KONSUMENTA

§ 8 A.

 1. Kupujący składa reklamacje dotyczące zakupionego Towaru przesyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: artasalon@gmail.com lub listem poleconym na adres jego siedziby: ul. Płowiecka 44, 05-501 Warszawa.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez okres 1 roku.
 3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę Kupujący może zamiast usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 4. Na równi z zapewnieniami Sprzedawcy dotyczącymi sprzedanego Towaru traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoby, która przez umieszczenie na Towarze sprzedanym swej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 5. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Kupującego za to, że Towar sprzedany nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w ust. 4, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie , nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu Umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy.
 6.  Jeżeli Kupujący zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 8. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę sprzedanego Towaru przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 9. Do reklamacji składanych przez Kupującego mającego status Konsumenta stosuje się odpowiednio zapisy § 8 ust. 1 – 6 oraz 8 - 9 Regulaminu.
 10. 11.  W kwestiach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie mają zapisy Regulaminu dotyczące odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 9.

 1. Sklep zapewnia, iż wszelkie dane podane przez Kupującego przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji Zamówienia oraz po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych Sprzedającego.
 2. Administratorem zbioru danych Kupującego jest Sprzedający.
 3. W przypadkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna   (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawidłowe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Każdy Kupujący może zmieniać swoje dane osobowe w panelu użytkownika, a także żądać ich usunięcia.
 5. Sprzedający zobowiązuje się nie udostępniać innym podmiotom danych o Kupującym oraz dokonanych przez niego zakupach. Dołoży także wszelkich starań, aby dane dotyczące Kupującego oraz dokonywanych przez niego transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.
 6. Podanie przez Użytkownika określonych w Regulaminie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest niezbędne do zawarcia oraz prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży.

PRAWA AUTORSKIE

§ 10.

 1. Strona internetowa Sklepu chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronie internetowej Sklepu jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.
 2. Sklep udziela Użytkownikowi zgody na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Sklepu wyłącznie do własnego, nie związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej użytku.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

 1. W przypadku, gdy Kupujący posiada status Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się, o ile nie wynika to wprost z brzmienia Regulaminu, postanowienia Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 271 z późn. zm.).
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu. Domniemywa się, że Użytkownik składając Zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że w pełni akceptuje jego treść.
 3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 4. Zawartość strony internetowej sklepu www.donice.home.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie informacje na temat oferowanych są zgodne z danymi katalogowymi ich producentów.
 6. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Sprzedawca informuje Użytkownika (Kupującego) na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7. Strony dołożą wszelkich starań, aby wykorzystać polubowne (pozasądowe) sposoby rozpatrywania sporów dotyczących reklamacji oraz dochodzenia wszelkich roszczeń wynikających z łączących je Umowy.
 8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów powstałych między stronami  jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
 9. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z dostępnymi na stronie internetowej Sklepu Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

10. Użytkownik potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i dotyczy wszystkich Zamówień złożonych po umieszczeniu go na stronie internetowej Sklepu.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.artaitalia.pl

 

…………………………………                           ….….……………, dnia ………….. 201.. r.                              (imię i nazwisko)                                                                        (miejscowość, data)

…………………………………

…………………………………

(adres)

…………………………………                           ART. AUTLET Grażyna Zalewska

(adres e-mail)                                                                ul. Płowiecka 44 …………………………………                    05-501 Warszawa

(nr telefonu)

 

 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Oświadczam/y, iż posiadam/y status Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

Korzystając z przysługującego mi/nam uprawnienia przewidzianego w art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) niniejszym odstępuję/emy od Umowy sprzedaży, potwierdzoną Fakturą VAT nr ……………….. z dnia …………. 201.. r. z następujących towarów:

 1. ……………………………………………………………………………………………………..
 2. ……………………………………………………………………………………………………..
 3. ……………………………………………………………………………………………………..

Odbiór Towaru miał miejsce w dniu ………………………  201… r.

Kwotę ………………….….. (słownie ………………………………………………………………………………………….) proszę przelać na rachunek bankowy prowadzony przez …………………………………….  o numerze:

....  ……….     ……….      ……….      ……….      ……….      ……….

Do przesyłki zawierającej zwracany Towar dołączam/y kopię otrzymanej Faktury VAT oraz oryginał karty gwarancyjnej jeżeli była dołączona do zwracanego Towaru.

Jednocześnie oświadczam/y, że przed odesłaniem Towaru wszystkie okoliczności związane ze zwrotem zostały ustalone ze Sprzedawcą.

                                                                                                                                                                                            Podpis/podpisy